บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์

โดยจดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2533 ทะเบียนเลขที่ บอจ.ชร. 180 โดยมีทุนจดทะเบียนครั้งนั้น จำนวนเงินรวมแล้วสิบสองล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ หรือการดำเนินงานของบริษัท ฯ รวบรวมที่ดินจากแปลงเล็กรวมเป็นผืนใหญ่ เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนจาก กรุงเทพมหานคร โดยในปี 2534 ได้รวบรวมที่ดิน จำนวน 1,600 ๆไร่ ในท้องที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และได้ขายให้กับโครงการสนามกอล์ฟสันติบุรี ในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นก็ได้รวบรวมที่ดินอีกประมาศ 12,000 ไร่ ในท้องที่ตำบลทุ่งก่อ และ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันนี้คือกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในปี 2535 ได้ขายให้กับโครงการสนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ดในปัจจุบันนี้  หลังจากนั้นบริษัท ฯ ก็ได้เพิ่มทุนในปี 2535 อีกเป็นห้าสิบล้านบาท

โดยการขายที่ดิน 12,000 ไร่ครั้งนี้ บริษัท ฯ ได้รับเงินสดส่วนหนึ่งและรับเครื่องจักรก่อสร้างในงานโยธา จากผู้ซื้อที่ดินจำนวน 2 ชุด เป็นเงินประมาณสามสิบล้านบาท เมื่อบริษัทฯ ได้เครื่องจักรมาแล้วก็ได้เริ่มรับงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปีงบประมาณ 2535 เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็ได้เริ่มรับงานโยธาในหน่วยราชการอื่นจวบจนกระทั้ง ปีงบประมาณ 2536 บริษัท ฯ เริ่มทราบว่าถ้าบริษัท ฯ จะรับงานด้านโยธาต่อไปบริษัท ฯ จำเป็นต้องมีแหล่งวัสดุหินและทรายในการก่อสร้างเป็นของตัวเอง ในปี 2536 บริษัทก็ได้ยื่นคำขอการระเบิดและย่อยหินตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายและที่ดิน รวมทั้งหมด 7 คำขอ ในท้องที่ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และบริษัท ฯ ได้รับใบอนุญาตระเบิดและย่อยหินใบแรกเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2536  โดยได้ในนาม นางอนงค์ศรี สิทธิอาษา ในฐานะผู้จัดการมรดก นายเสน่ห์ สิทธิอาษา หลังจากที่นายเสน่ห์

สิทธิอาษา ได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิต จากนั้นบริษัท ฯ ก็ดำเนินธุรกิจต่อไปโดยได้เปิดเหมืองและทำการระเบิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2536 หลังจากนั้นก็ได้ก่อสร้างโรงโม่หินโรงที่ 1 และเริ่มโม่หินได้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2537 ด้านการก่อสร้างบริษัท ฯ ก็ได้รับงานหน่วยงานราชการในปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งปี 2538 บริษัทได้เพิ่มทุนอีกเป็นแปดสิบเอ็ดล้านบาท เพื่อรับรองการขยายงานและได้เริ่มก่อสร้างโรงโม่หินเป็นโรงที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2538 และในปีเดียวกันนี้บริษัท ฯ ก็ได้ดำเนินกิจการท่าทรายสำหรับทำการก่อสร้างมาอีก 1 เท่า โดยได้รับใบอนุญาตจากจังหวัดเชียงรายและกรมเจ้าท่า จนกระทั่งในปี 2539บริษัท ฯ มียอดขายทั้งงานโยธา งานโครงสร้างหินและทรายเพื่อการก่อสร้าง รวมเป็นเงินประมาณ สองร้อยหกสิบล้านบาท

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คุณนิสิต สิทธิอาษา

กรรมการผู้จัดการ

คุณกฤษณ์ สิทธิอาษา

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณกัณฑ์ สิทธิอาษา

รองกรรมการผู้จัดการ

ดร.นิรันดร์ คำเสมานันทน์

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการด้านมวลชน