วันที่ 14 กันยายน 2563
คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนสถานพินิจ จังหวัดเชียงราย
นำโดย ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา