วันที่ 15 สิงหาคม 2563
ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป จำกัด ได้เข้ารับรางวัล “ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่นแห่งประเทศไทย” จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี