บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

โดยจดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2533 ทะเบียนเลขที่ บอจ.ชร. 180 โดยมีทุนจดทะเบียนครั้งนั้น จำนวนเงินรวมแล้วสิบสองล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ หรือการดำเนินงานของบริษัท ฯ รวบรวมที่ดินจากแปลงเล็กรวมเป็นผืนใหญ่ เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนจาก กรุงเทพมหานคร โดยในปี 2534 ได้รวบรวมที่ดิน จำนวน 1,600 ๆไร่ ในท้องที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และได้ขายให้กับโครงการสนามกอล์ฟสันติบุรี ในปัจจุบันนี้หลังจากนั้นก็ได้รวบรวมที่ดินอีกประมาศ 12,000 ไร่ ในท้องที่ตำบลทุ่งก่อ และ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจุบันนี้คือกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในปี 2535 ได้ขายให้กับโครงการสนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ดในปัจจุบันนี้  หลังจากนั้นบริษัท ฯ ก็ได้เพิ่มทุนในปี 2535 อีกเป็นห้าสิบล้านบาท

โดยการขายที่ดิน 12,000 ไร่ครั้งนี้ บริษัท ฯ ได้รับเงินสดส่วนหนึ่งและรับเครื่องจักรก่อสร้างในงานโยธา จากผู้ซื้อที่ดินจำนวน 2 ชุด เป็นเงินประมาณสามสิบล้านบาท เมื่อบริษัทฯ ได้เครื่องจักรมาแล้วก็ได้เริ่มรับงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปีงบประมาณ 2535 เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็ได้เริ่มรับงานโยธาในหน่วยราชการอื่นจวบจนกระทั้ง ปีงบประมาณ 2536 บริษัท ฯ เริ่มทราบว่าถ้าบริษัท ฯ จะรับงานด้านโยธาต่อไปบริษัท ฯ จำเป็นต้องมีแหล่งวัสดุหินและทรายในการก่อสร้างเป็นของตัวเอง ในปี 2536 บริษัทก็ได้ยื่นคำขอการระเบิดและย่อยหินตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายและที่ดิน รวมทั้งหมด 7 คำขอ ในท้องที่ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และบริษัท ฯ ได้รับใบอนุญาตระเบิดและย่อยหินใบแรกเมื่อ เดือน พฤศจิกายน 2536  โดยได้ในนาม นางอนงค์ศรี สิทธิอาษา ในฐานะผู้จัดการมรดก นายเสน่ห์ สิทธิอาษา หลังจากที่นายเสน่ห์

สิทธิอาษา ได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิต จากนั้นบริษัท ฯ ก็ดำเนินธุรกิจต่อไปโดยได้เปิดเหมืองและทำการระเบิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2536 หลังจากนั้นก็ได้ก่อสร้างโรงโม่หินโรงที่ 1 และเริ่มโม่หินได้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2537 ด้านการก่อสร้างบริษัท ฯ ก็ได้รับงานหน่วยงานราชการในปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งปี 2538 บริษัทได้เพิ่มทุนอีกเป็นแปดสิบเอ็ดล้านบาท เพื่อรับรองการขยายงานและได้เริ่มก่อสร้างโรงโม่หินเป็นโรงที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2538 และในปีเดียวกันนี้บริษัท ฯ ก็ได้ดำเนินกิจการท่าทรายสำหรับทำการก่อสร้างมาอีก 1 เท่า โดยได้รับใบอนุญาตจากจังหวัดเชียงรายและกรมเจ้าท่า จนกระทั่งในปี 2539บริษัท ฯ มียอดขายทั้งงานโยธา งานโครงสร้างหินและทรายเพื่อการก่อสร้าง รวมเป็นเงินประมาณ สองร้อยหกสิบล้านบาท

บริษัท เชียงรายแลนด์กรุ๊ป จำกัด มีบริษัท ในเครือ ดังนี้
1.บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2.บริษัท เชียงรายแลนด์ โปรดักส์ จำกัด
3.บริษัท เชียงรายแลนด์ ซีเมนต์บล็อก จำกัด
4.บริษัท เชียงรายแลนด์ ขนส่ง จำกัด
5.บริษัท เชียงรายแลนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายชื่อผู้บริหาร บริษัท เชียงรายแลนด์ กรุ๊ป จำกัด

คุณนิสิต สิทธิอาษา

กรรมการผู้จัดการ

คุณกฤษณ์ สิทธิอาษา

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณกัณฑ์ สิทธิอาษา

รองกรรมการผู้จัดการ

ดร.นิรันดร์ คำเสมานันทน์

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการด้านมวลชน