ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา
ประธานบริษัทเชียงรายแลนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด และ
ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย
เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจประจำปี 2563
และเข้ารับรางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับดี ประจำปี 2562
จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 กันยายน 2563 ณโรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี